- Torstai 16.8.

Ohjelma — Torstai 16.8.

Osa tors­tain tilai­suuk­sis­ta on myös osa Oulun tai­tei­den yö -tapah­tu­maa. Tai­tei­den yön ohjel­ma löytyy seu­raa­vas­ta lin­kis­tä: www.ouluntaiteidenyo.net

KLO 12
RUNOLOUNAS
Tuba – Food and Lounge. Man­nen­ka­tu 2, Oulu.

Runoja viih­tyi­säs­sä kaiken kansan kult­tuu­ri­kup­pi­las­sa lou­na­sai­kaan. Runoja viih­tyi­säs­sä kaiken kansan kult­tuu­ri­kup­pi­las­sa lou­na­sai­kaan. Runot tar­joi­le­vat Marko Heik­ki­nen ja Juha Kaa­re­la.

KLO 16.30 
MUUSAT KIRJASTOSSA
Iin pää­kir­jas­to. Nät­te­po­ri, Puis­to­tie 1, Ii.

Vie­rai­na Maarit Ver­ro­nen ja Mirka Ulanto. Useas­ti pal­ki­tun Maarit Ver­ro­sen tuo­tan­toon kuuluu kym­me­nen romaa­nia, yhdek­sän novel­li­ko­koel­maa sekä mat­ka­kir­jo­ja. Hänen tuo­rein jul­kai­sun­sa on elo­kuus­sa ilmes­ty­vä romaa­ni Hil­jai­set joet (Avia­dor). Joki­var­res­sa ret­kei­le­vä Lia seuraa muiden ihmis­ten huo­les­tu­nee­na, miten ympä­ris­tö tuhou­tuu äkil­li­sen kos­mi­sen mul­lis­tuk­sen seu­rauk­se­na. Ran­kas­ta aihees­taan huo­li­mat­ta romaa­ni henkii uskoa ihmi­sen sel­viy­ty­mi­seen. Kään­tä­jä Mirka Ulanto kertoo työs­tään osana Suo­men­ta­jat luki­joi­den luo -han­ket­ta. Ulanto suo­men­taa muun muassa Sil­la­ge-sarjaa, Pikoa ja Fan­ta­sio­ta, Lucky Lukea, Yoko Tsunoa ja Aste­rixia – sar­ja­ku­via, joita hän lukee itse­kin.

KLO 17
RUNOKAHVILA
Cafe Bar Kolo. Pak­ka­huo­neen­ka­tu 5, Oulu.

Runoi­li­jat Miia Paani, Eeva Maria al-Khazaa­li ja Tommi Parkko luke­vat omia teks­te­jään kai­kil­le avoi­mes­sa runo­ti­lai­suu­des­sa. Tilai­suu­den juon­taa täh­ti­tie­tei­li­jä Pertti Rau­tiai­nen.

KLO 17 
SARJAKUVAMETRON AVAJAISET
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, Sar­jas­to (3. krs). Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Sar­ja­ku­va­met­ro ava­taan viral­li­ses­ti kul­ki­joil­le ja esi­tel­lään pää­ura­koit­si­joi­den toi­mes­ta Sar­jas­tol­la. Vit­rii­neis­sä esillä olevat met­ro­lin­jat joh­dat­ta­vat sar­ja­ku­va­maa­il­maan valit­tu­jen tee­mo­jen väli­tyk­sel­lä. Lin­ja­kar­tan esit­te­li­jöi­nä toi­mi­vat Oulun Sar­ja­ku­va­kes­kuk­sel­ta Harri Filppa ja Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tol­ta Soile Hir­vas­nie­mi. Sar­ja­ku­va­met­ron met­ro­kart­taan pääset tutus­tu­maan myös osoit­tees­sa www.oulucomics.fi.

KLO 18
MUUSAT SATUHUONEESSA
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, lasten osasto. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Satu­huo­nees­sa kei­kal­la Rok­ki­Po­jat. Teat­te­rin­te­ki­jä Hannu Päk­ki­län ja kita­ra­soi­ton­opet­ta­ja Jimi Park­ki­sen soit­ta­va ja lau­la­va yhtye yhdis­tää las­ten­lau­lui­hin teat­te­rin ja rock-musii­kin ainek­sia mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sel­la ja haus­kal­la taval­la! Esitys sopii kai­ke­ni­käi­sil­le.

KLO 18
LESUNG-ÄÄNEENLUENTAILTA
Oulun kir­jal­li­suu­den talo. Sepän­ka­tu 9, Oulu.

Jukka Takalo ja Pekka Ait­ta­kum­pu luke­vat ääneen esi­kois­teok­si­aan. Taka­lon Kuo­le­man nimi on Saab 96 (Nis­pe­ro 2018) vie luki­jan viime vuo­si­tu­han­nel­le, kau­pun­kiin jää­ti­kön reu­nal­la ennen nokioi­ta ja tek­no­lo­gia­buu­mia. Ait­ta­kum­mun Home Sweet Home -romaa­ni (Ark­ti­nen Banaa­ni 2017) on kuvaus erään per­heen unel­mas­ta, joka muut­tuu pai­na­jai­sek­si uuden kodin pal­jas­tut­tua home­ta­lok­si. Seuraa han­ka­la sel­vi­tys­ten sarja, jossa hor­ju­vat paitsi talous ja ter­veys, myös hermot ja avio­liit­to. Molem­mat luke­vat kir­jo­jaan noin puoli tuntia.

KLO 18–22 
KIRJASTOKLUBI GOES MUUSAT
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Klubin aluksi kokoon­tuu Runo­lau­ta­kun­ta, jossa kuul­laan ääneen luet­tu­na oulu­lais­ten lyy­ri­koi­den teks­te­jä runo­lau­ta­kun­nan jäsen­ten arvioi­vak­si. Aapo Kukon vetä­mäs­sä Runo­na­pa­kym­pis­sä hen­ki­löt A, B ja C yrit­tä­vät runoil­la itsen­sä hen­ki­lö X:n mat­ka­kump­pa­nik­si. Kir­jai­li­ja­vie­raak­si saapuu Maarit Ver­ro­nen. Hän kertoo juuri ilmes­ty­nees­tä romaa­nis­taan Hil­jai­set joet (Avia­dor), joka kuvaa ympä­ris­tön tuhou­tu­mis­ta pala palal­ta kos­mi­sen mul­lis­tuk­sen seu­rauk­se­na. Jere Var­tiai­nen puo­les­taan esit­te­lee tuo­ret­ta kokoel­maan­sa Minuus | Miinus (Kolera). Kol­man­nes­sa runo­teok­ses­saan runoi­li­ja käsit­te­lee mie­hek­si kas­va­mi­sen väki­val­tai­sia umpi­sol­mu­ja. Var­tiai­nen on lava­ru­nou­den vuoden 2014 Suomen mes­ta­ri. Var­tiais­ta haas­tat­te­lee Essi KummuTai­tei­li­ja­vie­raak­si saapuu myös Jorma ”Jope” Pit­kä­nen, savo­lai­sai­heis­taan tun­net­tu sar­ja­ku­van­te­ki­jä, jonka tun­ne­tuim­mat sar­ja­ku­vat ovat humo­ris­ti­set ja satii­ri­set Näky­mä­tön Viä­nä­nen ja Lempi. Tilai­suu­den päät­tää Djan­go­ma­nia. Orkes­te­ri yhdis­te­lee ame­rik­ka­lais­ta swin­giä, rans­ka­lais­ta mus­ta­lais­jat­sia ja vanhaa suomi-iskel­mää. Viu­lis­ti-lau­la­ja Arto Nybo­min, basis­ti Kari Kor­pi­sen ja kita­ris­ti Vesa Tom­pu­rin triol­le on omi­nais­ta väli­tön soiton ilo ja melan­ko­li­nen melo­di­suus huu­mo­ril­la höys­tet­ty­nä. Näh­tä­vil­lä myös vir­tu­aa­lis-kau­no­kir­jal­li­nen tie­to­sa­na­kir­ja Ensyklo­pe­dia.

KLO 19
AVE, MARE BOREALE!
Oulun kau­pun­gin­teat­te­rin Piki­sa­li. Kaar­len­väy­lä 2, Oulu.

Teat­te­rioh­jaa­ja Heta Haan­pe­rä ja muusik­ko-har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja Timo Kin­nu­nen luo­taa­vat Perä­mer­ta yhdes­sä muiden mie­li­ku­vi­tus­hah­mo­jen kanssa. Ave, Mare Borea­le! -pro­jek­ti ins­pi­roi­tuu laajan Perä­me­ren kaaren ran­nik­ko­seu­dun tule­vai­suu­den kult­tuu­ri­fan­t­asiois­ta. Se käyn­nis­tyy jo hei­nä­kuus­sa Oulus­ta läh­te­väl­lä roads­howl­la Tor­nion ja Haa­pa­ran­nan kautta Uuma­jaan ja Vaa­saan pala­tak­seen jäl­leen Ouluun. Ruot­sis­ta kier­tu­eel­la mukana on sak­so­fo­nis­ti-hui­lis­ti Biggi Vin­ke­loe ja Suo­mes­ta hank­keen suun­nit­te­li­ja, har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja Timo Kin­nu­nen.

KLO 19
MONOLOGIT
Voi­ma­la 1889. Kasar­min­tie 1, Oulu.

Kolme oulu­lais­ta naista esit­tä­vät mono­lo­ge­ja löy­tä­mi­ses­tä. Milla Jääskö on muo­to­ku­va­ru­noi­li­ja. Eeva Maria al-Khazaa­li on runoi­li­ja. Taru Hal­li­kai­nen on kir­jai­li­ja.
Esi­tyk­sen kesto: 45 min.

”Minun on hyvä olla. Olen oppi­nut jotain, enkä edes tiedä mitä.
On kadon­nut jotain, joka oli hyvän estee­nä,
niin kuin puu kes­kel­lä tietä
joka esti mat­kan­teon, ete­ne­mi­sen.”
Taru Hal­li­kai­nen

KLO 20.30
REFORMAATIO
Täh­ti­tor­nin kah­vi­la. Lin­nan­saa­ri 1, Oulu.

Refor­maa­tio on avant­gar­dis-anar­kis­ti­nen esitys, Árpád Kovac­sin, Mir­ja­mi Rau­tion ja Juha Valpun tul­kin­ta refor­maa­tion yti­mes­tä 500 vuotta vanhan kreik­ka­lai­sen tra­ge­dian innoit­ta­ma­na. Näy­tel­män jäl­keen kah­vi­las­sa käy­dään aihee­seen liit­ty­vä kes­kus­te­lu.

KLO 21
MUUSAKLUBI: HECTOR!
Tuba – Food and Lounge. Man­nen­ka­tu 2, Oulu.

Hector on syväl­li­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, jonka monet laulut ovat vuo­si­kym­men­ten aikana piir­ty­neet suo­ma­lais­ten kol­lek­tii­vi­seen tajun­taan. Hector kertaa elet­tyä elä­mään­sä kauan odo­te­tus­sa kir­jas­saan Hector – Asfalt­ti­hip­pi (Otava 2017), jonka Jarkko Kor­puan vetämä mini­lu­ku­ku­pii­ri ana­ly­soi. Suh­tees­taan Hec­to­riin ja tämän lau­lu­ly­rii­koi­hin ker­to­vat puheen­vuo­rois­saan runoi­li­ja ja hec­to­ris­ti Tommi Parkko sekä filo­so­fian toh­to­ri, dosent­ti Tomi Kii­la­kos­ki. Illan aikana oulu­lai­set artis­tit esit­tä­vät Hec­to­rin kap­pa­lei­ta omina ver­sioi­naan. Estra­dil­la Saaga Sees, Antti Vii­ta­la, Jukka Tervo, Pirjo Suvi­leh­to sekä duo Lantti & Koleh­ti, jotka myös ker­to­vat miksi pää­tyi­vät omiin bii­si­va­lin­toi­hin­sa.

KLO 21
TEATTERIESITYS: EI KYYNELTÄKÄÄN VIRRANNUT
Voi­ma­la 1889. Kasar­min­tie 1, Oulu.

Näy­tel­mä kertoo v. 1943 maan­pet­tu­ri­na teloi­te­tun Martta Johan­na Kos­ki­sen tari­nan. Näy­tel­mä etenee kah­des­sa tasos­sa, yhtääl­tä seu­ra­taan Martan kas­va­mis­ta vas­ta­rin­ta­tais­te­li­jak­si ja hänen vai­hei­taan ennen van­ki­laa. Toinen taso kuvaa Martan vii­mei­siä elin­päi­viä, joihin sekoit­tuu pako­kau­hua, hul­luut­ta ja pelkoa, mutta toi­saal­ta myös lohtua, toivoa sekä hurjaa päät­tä­väi­syyt­tä. Martta Kos­ki­sen tarina on ihmi­soi­keus­ker­to­mus, joka kai­kes­sa raa­kuu­des­saan vaatii tulla kuul­luk­si. Tarina on väkevä ja tosi, raskas mutta vapaut­ta­va. Se kutsuu meitä muis­ta­maan. Rank­ko­jen tee­mo­jen vuoksi näy­tel­mä ei sovel­lu alle 14-vuo­tiail­le. Yli­muo­nion Urhei­lu­teat­te­ri on vuonna 2015 perus­tet­tu, teat­te­rin ammat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va kol­lek­tii­vi. Ei kyy­nel­tä­kään vir­ran­nut on ryhmän ensim­mäi­nen pitkä pro­duk­tio. Anu Enqvis­tin ohjaa­mas­sa esi­tyk­ses­sä roo­leis­sa ovat Jarkko Iisak­ka, Maria Kris­tii­na, Miira-Mari Man­ni­nen, Jarkko Remahl, Tommi Saha sekä Johan­na Lapi­no­ja, joista vii­mek­si mai­nit­tu on tehnyt esi­tyk­sen käsi­kir­joi­tuk­sen.

Esi­tyk­sen kesto: 60 min. Liput 10 € ovelta sekä ennak­koon www.billetto.fi.

KLO 21.30
MUUSAT MOTELLISSA
Täh­ti­tor­nin kah­vi­la. Lin­nan­saa­ri 1, Oulu.

Jarmo Stoo­rin Motel­li-näy­tel­mä näkee päi­vän­va­lon kirjan muo­dos­sa Latis­ta­jien musii­kil­la vauh­di­tet­tu­na. Äänes­sä ja sanois­sa Jarmo Stoor, soit­ti­mis­sa ja säve­lis­sä Heikki Hal­la­no­ro. Motel­li-näy­tel­mäs­sä seik­kail­laan Motel­li­ga­lak­sil­la, tapah­tu­ma­paik­koi­na ovat huo­neet, respa, aula ja piha. Tähän loppuu nor­mi­maa­il­ma! Erit­tei­den kyl­läs­tä­mäs­sä, vii­nan­ha­jui­ses­sa motel­lis­sa enti­sen val­ta­tien var­rel­la majai­lee koko ihmis­kir­jo. Tutuik­si tule­vat muun muassa homo­nat­si Kur­mi­lai­nen ja hänen mie­sys­tä­vän­sä Lem­pää­lä, pis­kui­nen Puu­tar­ha­tont­tu­mum­mo sekä vai­te­lias puku­mies.