Kätkörunoilun vihjeet ja koordinaatit

Kätkörunoilun vihjeet ja koordinaatit

Muusa­juh­lien aikaan Oulun kes­kus­taan ja sen lähiym­pä­ris­töön perus­te­taan Muusa­juh­lien aikana kuusi runo­kät­köä, jotka ovat löy­det­tä­vis­sä sekä koor­di­naat­tien että sanal­lis­ten vih­jei­den perus­teel­la. Kätköt sisäl­tä­vät kir­joi­tus­vä­li­neet ja ohjeet. Kätkön löy­tä­jää pyy­de­tään kir­joit­ta­maan uusi säe kät­kö­ru­noon ja jät­tä­mään se pai­kal­leen seu­raa­vaa varten. Omalla säkeel­lään runoi­li­jan toi­vo­taan rea­goi­van pape­ris­sa ennes­tään ole­viin sanoi­hin ja asioi­hin.

Kätköt saavat olla pai­kal­laan neljän päivän ajan per­jan­tai­hin 17.8. asti, jol­loin ne kerä­tään pois. Syn­ty­neet kät­kö­ru­not jul­kais­taan Muusaklu­bil­la Tubas­sa 18.8.

Kaikki ovat ter­ve­tul­lei­ta runo­kät­köi­lyyn! Aikai­sem­paa runo­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta, ainoas­taan tark­ko­ja silmiä ja seik­kai­lu­miel­tä.

RUNOKÄTKÖT

1. Dam­mi­saa­res­sa, Tai­de­museon lähel­lä olevan Rapu­ma­jan takana ole­vas­sa hal­kea­mas­sa, jonka sisäl­lä kätkö on.
Koor­di­naa­tit: 65 ° 1.185 ’N/Pohjoista 25 ° 29.130 ’E/Itäistä
Vai­keus­as­te: 1/5

2. Aino­lan­puis­tos­sa suih­ku­läh­tei­den luona on leväh­dys­paik­ka, jossa on kivi­pöy­tä ja -penkit, joiden luokse kou­ka­taan Tuiran puo­lel­ta. Niiden vie­res­sä on metal­li­nen roskis, jonka alla mag­nee­til­la kätkö on kiinni.
Koor­di­naa­tit: 65 ° 1.212 ’N/Pohjoista 25 ° 28.660 ’E/Itäistä
Vai­keus­as­te: 2/5

3. Aino­lan­puis­tos­sa Kah­vi­la Kiikun takana, puron toi­sel­la puo­lel­la on beto­niai­ta tai -muuri, jonka taka­puo­lel­la kätkö on. Puit­ten lomas­ta sinne vie pieni polku. Noin puo­les­sa välis­sä muuria on Yoman-graf­fi­ti. Kätkö on tuon graf­fi­tin ylä­puo­lel­la muurin pel­ti­kat­teen alle.
Koor­di­naa­tit: 65 ° 1.094 ’N/Pohjoista 25 ° 28.608 ’E/Itäistä
Vai­keus­as­te: 3/5

4. Lin­na­saa­res­sa Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan ja Oulun Linnan kel­la­rin vie­res­sä on silta. Kätkö on sen kau­pun­gin puo­lei­sel­la lai­dal­la, vasem­mal­la puo­lel­la kau­pun­gis­ta kat­soen. Kätkö on sillan alla ja sen voi nähdä sillan 3. ja 4. lankun välis­tä merel­tä päin lukien. Nou­ta­mi­nen vaatii hieman ket­te­ryyt­tä.
Koor­di­naa­tit: 65 ° 1.019 N’/Pohjoista 25 ° 28.058 ’E/Itäistä
Vai­keus­as­te: 4/5

5. Pää­kir­jas­ton takana on terä­sai­ta, jonka vie­res­tä ran­taan mene­mäl­lä pääsee kätkö luo. Kun katsoo aidan alle hopei­sen e-kir­jain­graf­fi­tin koh­dal­ta, kätkö roik­kuu mag­nee­til­la aidas­sa.
Koor­di­naa­tit: 65 ° 0.953 N’/Pohjoista 25 ° 27.777 ’E/Itäistä
Vai­keus­as­te: 2/5

6. Kau­pun­gis­ta Piki­saa­reen tul­taes­sa käänny Piki­saa­ren­tie 5:en koh­dal­ta vasem­mal­le sora­tiel­le. Jos taasen tulet rannan suun­nas­ta, käänny vene­lai­tu­rin koh­dal­ta oikeal­le. Tiellä, työ­ka­lu­vau­nun vie­res­sä on säh­kö­tolp­pa tai auton­läm­mi­tys­pis­te. Kätkö on sen sisäl­lä. Ikku­nas­sa sitä vas­ta­pää­tä on Land of Lincoln -rekis­te­ri­kil­pi, jonka numero on POA 6.
Koor­di­naa­tit: 65 ° 1.038 ’N/Pohjoista 25 ° 27.380 ’E/Itäistä
Vai­keus­as­te: 1/5