Ohjelma

Ohjelma

Muusaradio

Ker­to­jan ääni -podcas­tin juon­ta­jat Essi Pulk­ki­nen ja Jukka Ahola jut­te­le­vat urbaa­nis­sa kent­tä­pu­heoh­jel­mas­saan Oulun Muusajuhlat -sana­tai­de­fes­ti­vaa­lin tai­tei­li­joi­den kanssa. Äänen­sä saavat kuu­lu­viin myös satun­nai­set laji­kump­pa­nit, jotka sat­tu­vat osu­maan mik­ro­fo­nin eteen oikeas­sa pai­kas­sa oike­aan aikaan.

linkki muusa­ra­dioon:  www.kertojanaani.fi/muusaradio/

Kätkörunoilua

Muusa­juh­lien aikaan Oulun kes­kus­taan ja sen lähiym­pä­ris­töön perus­te­taan Muusa­juh­lien aikana viisi runo­kät­köä, jotka ovat löy­det­tä­vis­sä sekä koor­di­naat­tien että sanal­lis­ten vih­jei­den perus­teel­la. Kätköt sisäl­tä­vät kir­joi­tus­vä­li­neet ja ohjeet. Kätkön löy­tä­jää pyy­de­tään kir­joit­ta­maan uusi säe kät­kö­ru­noon ja jät­tä­mään se pai­kal­leen seu­raa­vaa varten. Omalla säkeel­lään runoi­li­jan toi­vo­taan rea­goi­van pape­ris­sa ennes­tään ole­viin sanoi­hin ja asioi­hin. Koor­di­naa­tit ja vih­jeet on jul­kis­tet­tu Muusa­juh­lien net­ti­si­vuil­la tiis­tai­na 14.8. Kätköt saavat olla pai­koil­laa neljän päivän ajan per­jan­tai­hin 17.8. asti, jol­loin ne kerä­tään pois. Syn­ty­neet kät­kö­ru­not jul­kais­taan Muusaklu­bil­la Tubas­sa 18.8.

Kaikki ovat ter­ve­tul­lei­ta runo­kät­köi­lyyn! Aikai­sem­paa runo­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta, ainoas­taan tark­ko­ja silmiä ja seik­kai­lu­miel­tä.

ARVONTA!

Arne Dahl saapuu pian Ouluun! Uutuus­dek­ka­ri Sydän­maa jul­kis­te­taan Muusa­juh­lien tilaisuu­dessa Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa 15.8. klo 18.15. Sen kun­niak­si arvom­me viisi pok­ka­ria sarjan aloi­tus­osas­ta Raja­mais­ta (kuva). Osal­lis­tu arvon­taan ker­to­mal­la säh­kö­pos­til­la, missä luet dek­ka­rei­ta! Säh­kö­pos­tio­soi­te: yhdistys@huutomerkki.fi. Voit­ta­jat arvo­taan 20.8.2018, ja heille ilmoi­te­taan arvon­nan tulok­sis­ta suo­raan. Onnea mat­kaan!