- Sunnuntai 19.8.

Ohjelma — Sunnuntai 19.8.

KLO 12
ALMA-ROUVAN TARINOITA
Villa Han­na­la. Kah­ve­li­tie 1, Oulu.

Alma-rouvan roo­lis­sa Sari Kok­ko­nen tari­noi Villa Han­na­lan his­to­rias­ta. Ylei­söl­lä on myös mah­dol­li­suus vie­rail­la idyl­li­ses­sä J. W. Snell­ma­nin vuonna 1859 kesä­asun­nok­seen raken­nut­ta­man pit­si­hu­vi­lan tor­nis­sa. Tilai­suus sopii kai­ke­ni­käi­sil­le.

KLO 13
MUUSAT HUOLTOASEMALLA
Hai­luo­don SEO-huol­toa­se­ma. Luo­von­tie 224, Hai­luo­to.

Kir­jai­li­jat Johan­na Sini­sa­lo, Miki Liuk­ko­nen ja Heli Slunga kes­kus­te­le­vat huol­toa­se­man baa­ris­sa kir­jois­taan ja kir­jai­li­ja­na ole­mi­ses­ta. Johan­na Sini­sa­lo on kan­sain­vä­li­ses­ti menes­ty­neim­piä kir­jai­li­joi­tam­me, jonka juuri ilmes­ty­nyt teos Iron Sky — Rena­ten tarina (Johnny Kniga) on satii­ri­nen tarina ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta: ihmis­jouk­ko­jen ohjai­lus­ta, vas­ta­tus­ten kalah­te­le­vis­ta aat­teis­ta ja val­lan­ja­nos­ta. Heli Slun­gan tuore teos on nimel­tään Keh­to­lau­lu­ja kuo­le­vil­le (WSOY). Runo­koel­ma on toivon ja epä­toi­von, totuu­den ja itse­pe­tok­sen, yön­mus­tan masen­nuk­sen ja iloi­sen kotiin­pa­luun kirja, jonka kau­neus on sen alas­to­muu­des­sa ja hau­rau­des­sa. Tilai­suu­den päät­teek­si Jalot Pojat eli viih­de­tai­tei­li­jat Ari-Matti ja Matias esit­tä­vät jul­kis­ten ves­so­jen sei­niin kir­joi­tet­tui­hin teks­tei­hin sävel­tä­mi­ään ja sovit­ta­mi­aan musiik­ki­kap­pa­lei­ta.

KLO 13
ULVO TUULI KANSSAMME
Oulun linnan ruu­ti­kel­la­ri. Lin­nan­saa­ri 1, Oulu.

Ulvo tuuli kans­sam­me on teos tans­si­jal­le ja muusi­kol­le, kokoel­ma sie­lus­sa väräh­te­le­viä väli­ää­niä. Takai­si­nis­ke­vä, lempeä liver­re kult­tuu­rin ihon­kal­tai­ses­ta ohuu­des­ta. Kult­tuu­rin ker­ros­tu­miin hau­tau­tu­nei­den hen­kien sulat­te­lua ja maa­nit­te­lua. Anteek­si­pyyn­tö mere­ne­lä­vil­le muovin kyl­vä­mi­ses­tä vesiin. Esiin­ty­jät: Tanja Råman, tanssi ja Timo Kin­nu­nen, har­mo­nik­ka. Timo Kin­nu­nen on luonut kan­sain­vä­li­sen uran muusik­ko­na ja uutta luo­vien tai­teel­lis­ten pro­jek­tien toteut­ta­ja­na, ja työs­ken­nel­lyt muun muassa Astor Piazzo­lan ja John Cagen kanssa, sekä kan­tae­sit­tä­nyt satoja teok­sia eri puo­lil­la maa­il­maa. Koreo­gra­fi ja tans­si­ja Tanja Råman on perus­ta­nut digi­taa­li­tai­tei­li­ja John Col­lingswoo­din kanssa Tai­ka­Boxior­ga­ni­saa­tion, joka on syn­nyt­tä­nyt moni­puo­li­sen kan­sain­vä­lis­ten teos­ten kirjon sisäl­täen eri­lai­sia esi­tyk­siä, ins­tal­laa­tioi­ta, elo­ku­via ja muita tai­teel­li­sia pro­jek­te­ja.

Esi­tyk­sen kesto: 60 min. Liput 10 € ovelta sekä ennak­koon www.billetto.fi.

KLO 14
MUUSAT LAITURILLA: MIHIN KIRJALLISUUSBLOGEJA TARVITAAN?
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Mihin kir­jal­li­suus­blo­git sijoit­tu­vat kir­jal­li­suus­maa­il­man ja sana­tai­teen saral­la, miksi ne ovat niin suo­sit­tu­ja, mitä luki­jat ja blo­gis­tit itse koke­vat saa­van­sa blo­gi­maa­il­mas­ta ja sen yhtei­söl­li­syy­des­tä? Mukana aihees­ta kes­kus­te­le­mas­sa ovat Yöpöy­dän kirjat -blogia pitävä Niina Tolo­nen sekä nimet­tö­mä­nä pysyt­te­le­vä, Mus­tet­ta pape­ril­la -blogin kir­joit­ta­ja. Kes­kus­te­lun vetää kir­ja­blog­ga­ri Joonas Nissi.

KLO 15
HANNU JA PENTTI
Täh­ti­tor­nin kah­vi­la. Lin­nan­saa­ri 1, Oulu.

Aapo Kukon ja Veli-Matti Uralin runon­lausun­tae­si­tyk­ses­sä kuul­laan Hannu Sala­man ja Pentti Saa­ri­kos­ken tuo­tan­nos­ta valit­tu­ja raa­pus­tuk­sia muun muassa pane­mi­ses­ta, viinan vetä­mi­ses­tä, kra­pu­las­ta ja muusta jäl­ki­pu­ber­teet­ti­ses­ta säh­lää­mi­ses­tä. Hula­hu­la-tai­tei­li­ja ja koreo­gra­fi Elina Kin­nu­nen elä­vöit­tää runo­tuo­kio­ta lan­ne­van­tei­neen, ja pitää tilai­suu­den jäl­keen haluk­kail­le ilmai­sen van­ne­tans­sin alkeis­työ­pa­jan!

KLO 16
TÄHTITORNIN LUKUPIIRI: MIKÄ MUUSAA VITUTTAA
Täh­ti­tor­nin kah­vi­la. Lin­nan­saa­ri 1, Oulu.

Jarkko Kor­puan luot­saa­mas­sa, kai­kil­le avoi­mes­sa luku­pii­ris­sä poh­di­taan, mitä on ns. vitu­tus­kir­jal­li­suus. Alan teok­sia ovat luke­neet etu­kä­teen kaksi luku­pii­ri­läis­tä, jotka avaa­vat luku­ko­ke­muk­si­aan ylei­söl­le. Yleisö on myös ter­ve­tul­lut mukaan kes­kus­te­luun!

KLO 17
HENKISTEN LAJIEN MESTARUUSKISAT
Täh­ti­tor­nin kah­vi­la. Lin­nan­saa­ri 1, Oulu.

Jo klas­si­kok­si muo­dos­tu­nees­sa Hen­kis­ten lajien mes­ta­ruus­ki­sois­sa kil­pail­laan kol­miot­te­lus­sa, jossa lajei­na ovat tele­pa­tia, tele­ki­ne­sia sekä tele­por­taa­tio. Oulun Hen­ki­sek­si Mes­ta­rik­si kruu­na­taan par­hai­ten aja­tuk­sia luke­nut sekä pisim­mäl­le itse­ään sekä kil­pai­lue­si­net­tä mie­len­sä voi­mal­la siir­tä­nyt kil­pai­li­ja. Tule tes­taa­maan salai­set astraa­li­tai­to­si tähän maa­il­man­kaik­keu­den aino­aan telet­riath­lon-kisaan!

KLO 17
MUUSAT ALTTARILLA
Hai­luo­don kirkko. Luo­von­tie 52, Hai­luo­to.

Runoa, musiik­kia ja kes­kus­te­lua. Heli Slunga esit­tää runoja juuri ilmes­ty­nees­tä kokoel­mas­taan Keh­to­lau­lu­ja kuo­le­vil­le (WSOY). Hannu Tarvas esit­tää mono­lo­gin Aavis­ta­ja, joka perus­tuu Joni Skif­tes­vi­kin saman­ni­mi­seen novel­liin. Hai­luo­don kirk­ko­her­ra Timo Jun­tusen pii­na­pen­kis­sä oma­pe­räi­nen muusik­ko Joose Kes­ki­ta­lo kertoo, miten uskon­to ja musiik­ki koh­taa­vat hänen tai­tees­saan. Kes­ki­ta­lol­ta kuul­laan myös musiik­ki­kap­pa­le. Tilai­suu­den päät­teek­si esiin­tyy Floodflower-yhtyees­sä­kin musi­soi­va tru­ba­duu­ri Kari Bloms­ter.

KLO 18
MUUSAT KONSERTISSA: MURHABALLADEJA
Val­ve­sa­li, Kult­tuu­ri­ta­lo Valve. Hal­li­tus­ka­tu 7, Oulu.

Lam­mas­saa­ri/­Jan­ka-Murros on kahden musii­kil­li­sen monio­saa­jan, Keke Lam­mas­saa­ren (laulu, kitara) ja Antti Janka-Mur­rok­sen (har­moo­ni, taus­ta­lau­lu) mus­tiin pukeu­tu­va duo, jonka esit­tä­mä mate­ri­aa­li kes­kit­tyy pää­sään­töi­ses­ti uuden ja vanhan bal­la­di­pe­rin­teen syn­kem­pään puo­leen: mur­ha­bal­la­dei­hin. Duo hyö­dyn­tää kap­pa­leis­saan perin­teis­ten mur­ha­bal­la­dien aihei­ta, mutta sulaut­taa niitä myös yhteen omien sävel­lys­ten­sä kanssa. Lop­pu­tu­lok­se­na on inten­sii­vi­nen koke­mus! Aivan kaik­kein her­kim­mil­le kon­sert­tia ei voi suo­si­tel­la, sillä sanoi­tuk­set ovat pai­koin varsin yksi­tyis­koh­tai­sia. Mukana esi­tyk­ses­sä kuva­tai­tei­li­ja Tessa Astre, joka kuvit­taa reaa­liai­kai­ses­ti valit­tu­ja kap­pa­lei­ta mur­ha­bal­la­dien ohjel­mis­tos­ta loih­tien  syn­keät tari­nat kuvik­si ja tun­nel­mik­si ylei­söl­le.

Esi­tyk­sen kesto: 60 min.  Liput 8 € ovelta, ennak­koon Val­veen lip­pu­myy­mä­lä (1.8. läh­tien), Oulu10-pal­ve­lu­pis­teet sekä www.ticketmaster.fi.

KLO 20
MUUSAT FINAALISSA: ANTENNIHIPAT
Snoo­ker Time. Ase­ma­ka­tu 28, Oulu.

Muusa­juh­lien karonk­ka­hen­ki­sen pää­tösklu­bin alka­jai­sik­si Open Mic -osuu­des­sa lava on vapaa kai­kil­le, jotka halua­vat esit­tää omia teks­te­jään. Tyyli on vapaa. Enos­to­ne kus­tan­nus tuo tilai­suu­teen runout­ta ja musiik­kia: estra­dil­la ovat Kalle Nii­ni­kan­gas, Juha Rautio ja Masi Hukari. Kalle Nii­ni­kan­gas on useita runo­ko­koel­mia, tie­to­kir­jo­ja ja proo­sa­teok­sia jul­kais­sut hel­sin­ki­läi­nen esiin­ty­vä runoi­li­ja ja kään­tä­jä, joka pitää myös Koti-isän keit­to­kir­ja -blogia. Tam­pe­reel­la asuvan Juha Rau­tion runo­ko­koel­mis­sa on vai­kut­tei­ta beat­ru­nou­des­ta, ja hän on tun­net­tu yllä­tyk­sel­li­sis­tä lavae­siin­ty­mi­sis­tään eri alojen tai­tei­li­joi­den kanssa. Masi Hukari on soit­ta­nut kita­raa muun muassa metal­liyh­tyees­sä Amoral. Illan päät­tää por­nah­ta­va­na kasa­ri­dis­ko-akti The Ali­bies, lau­la­ja­naan pop­täh­ti Pablo Hetero. Yhtyeen elekt­ro­ni­nen rytke nojaa groo­vaa­viin ryt­mi­ku­vioi­hin sekä melan­ko­li­siin melo­dioi­hin, ja sanoi­tuk­sis­sa lii­ku­taan dis­ko­pal­lo­jen alta aina Syvä joki -tun­nel­miin. Ali­bies jul­kai­see näihin aikoi­hin uuden ääni­tal­len­teen c-kaset­ti­na, jonka nimi on Future Anxie­ties.