- Lauantai 18.8.

Ohjelma — Lauantai 18.8.

MUUSAT KOLOSSA

Cafe Bar Kolo. Pak­ka­huo­neen­ka­tu 5, Oulu.

KLO 12
PIENOISPANEELI: KERTAKÄYTTÖ- VAI KESTOLYRIIKKAA?

Runoi­li­jat Janet­te Han­nu­kai­nen ja Anna Elina Isoaro kes­kus­te­le­vat äitiy­sai­hei­ses­ta runou­des­ta Riikka Ulan­non joh­dol­la. Lei­ma­taan­ko äitiy­sai­he lyrii­kas­sa liian hel­pos­ti hep­pai­sek­si tun­ne­hels­kyt­te­lyk­si, vaikka teks­teis­sä on paljon yhteis­kun­nal­lis­ta­kin poten­ti­aa­lia?

KLO 12.30
PIENOISPANEELI: SUKUPUOLI LASTENKULTTUURISSA

Kir­jai­li­ja Anna­ma­ri­ka Tam­mi­nen ja draa­ma­pe­da­go­gi Ken­neth Sirén tar­kas­te­le­vat, miten suku­puol­ta tällä het­kel­lä käsi­tel­lään las­ten­kir­jal­li­suu­des­sa ja las­ten­kult­tuu­rin sisäl­lä.

KLO 13
PIENOISPANEELI: PUUDUTUKSELLA VAI ILMAN?

Miltä esi­kois­teok­sen syn­ny­tys tuntuu? Syn­ny­tys­ta­ri­noi­neen mukana Heta Kerä­nen, Joella Kos­ken­ran­ta ja Tanja Wunsch. Kerä­sen kokoel­ma Kiitos, että minua rakas­tit (Media­pin­ta 2017) kertoo surus­ta ja tus­kas­ta, toi­vos­ta ja kii­tol­li­suu­des­ta. Kos­ken­ran­nan teos John (BoD 2017) on luos­ta­riin hylä­tyn pojan kas­vu­ta­ri­na, ja Wunschin Reis­su­nai­sen sii­vil­lä (Media­pin­ta 2017) puo­les­taan runol­li­nen matka maa­il­man ääriin sekä omaan sie­lun­mai­se­maan.

KLO 13.30
MINILUKUPIIRI: MUUTTUUKO IHMINEN?

Luku­pii­ri­läi­set ovat luke­neet kolme tule­vai­suu­teen sijoit­tu­vaa teosta, joissa muut­tu­nut ympä­ris­tö on muo­kan­nut eri tavoin ihmi­sen ja ympä­ris­tön väli­siä suh­tei­ta. Kirjat ovat Risto Iso­mäen Saras­va­tin hiek­kaa (Tammi 2015), Maarit Ver­ro­sen Yksi­näi­nen vuori (Kir­jayh­ty­mä 1993) ja Leena Kroh­nin Hotel Sapiens (Teos 2013). Luku­pii­ri­läi­set ker­to­vat luku­ko­ke­muk­sis­taan Jarkko Kor­puan joh­dol­la.

 

TAPAHTUMAT MUUALLA

KLO 13
MUUSAT LAITURILLA: TEATTERIA TAAJUUKSILLA
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Ääni­kir­jat ovat nyky­ään suo­sit­tu­ja. Monet ihmi­set pereh­ty­vät tari­noi­hin mie­luum­min kuu­loais­tin kuin näkö­ais­tin kautta. Toisin kuin kuun­nel­mas­sa, ääni­kir­jas­sa teks­tiä ei kui­ten­kaan ole dra­ma­ti­soi­tu. Kuun­nel­mal­la olisi hyvä mah­dol­li­suus löytää paik­kan­sa ääni­kir­jo­jen rin­nal­la auraa­mal­la tietä ihmis­ten kor­viin. Kuun­nel­mat jää­vät­kin usein turhan vähäl­le huo­miol­le, vaikka ne ovat vank­ku­ma­ton osa suo­ma­lai­sen teat­te­ri- ja sana­tai­teen ilmes­tys­tä. Matti A. Kemi jutut­taa Jari Jär­ve­lää muun muassa kuun­nel­man mor­fo­lo­gias­ta ja sen haas­teis­ta kir­jai­li­jal­le. Jari Jär­ve­lä on lukuis­ten romaa­nien ja näy­tel­mien lisäk­si kir­joit­ta­nut myös yli kym­me­nen kuun­nel­maa, joista vii­mei­sin on Ylen Radio­teat­te­rin esit­tä­mä musta poliit­ti­nen kome­dia Kir­veel­lä töitä vuo­del­ta 2013

KLO 13.45
MUUSAT LAITURILLA: JUKKA KOSKELAINEN
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Jukka Kos­ke­lai­nen esit­te­lee uutta essee­ko­koel­maan­sa Sanoja mustan tähden alla (Avia­dor 2018). Teos kertoo Kos­ke­lai­sen teke­mis­tä pyhiin­vael­lus­mat­kois­ta muusi­koi­den hau­doil­le – koh­teet ulot­tu­vat Lon­toos­ta Hie­ta­nie­men kautta Ber­lii­niin ja Kali­for­nias­ta Caraca­siin. Kos­ke­lai­sen suhde Leo­nard Cohe­nin ja David Bowien, Jack Brucen ja Greg Laken ja sal­sa­ku­nin­gas Tito Puen­ten musiik­kiin on syväs­ti hen­ki­lö­koh­tai­nen, ja hän pohtii myös näiden laa­jem­paa kult­tuu­ris­ta mer­ki­tys­tä sekä heidän kuo­le­mi­aan yhden koko­nai­sen aika­kau­den pää­tök­se­nä. Kos­ke­lais­ta haas­tat­te­lee Juha Sutela.

KLO 14.30
MUUSAT LAITURILLA: JOHANNA SINISALO
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Suo­mi­kum­man mes­ta­ri Johan­na Sini­sa­lo on kan­sain­vä­li­ses­ti menes­ty­neim­piä ja oma­pe­räi­sim­piä kir­jai­li­joi­tam­me. Hänen esi­kois­ro­maa­nin­sa, spe­ku­la­tii­vi­sen fik­tion kei­noin toteu­tet­tu tut­kiel­ma luon­non ja ihmi­sen ris­ti­rii­das­ta Ennen päi­vän­las­kua ei voi (Tammi 2000) sai ilmes­ty­mis­vuon­naan Fin­lan­dia-pal­kin­non. Sini­sa­lo kertoo nyt uudes­ta kir­jas­taan Iron Sky — Rena­ten tarina (Johnny Kniga). Ava­ruut­ta­kin mus­tem­mal­la huu­mo­ril­la maus­tet­tu teos on hyker­ryt­tä­vän satii­ri­nen tarina nuo­res­ta nai­ses­ta, joka kas­va­te­taan nuh­teet­to­mak­si nat­sik­si salai­ses­sa kuu­lin­nak­kees­sa. Iron Sky -elo­ku­va­kä­si­kir­joi­tuk­sen var­hai­siin ver­sioi­hin poh­jau­tu­va opus tart­tuu ajan­koh­tai­siin aihei­siin: ihmis­jouk­ko­jen ohjai­luun, vas­ta­tus­ten kalah­te­le­viin aat­tei­siin ja val­lan­ja­noon. Sini­sa­loa jutut­taa Maija Kar­vo­se­no­ja.

KLO 15.15
MUUSAT LAITURILLA: KOKE ELLI NENRU NOUS
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Mitä on kokeel­li­nen runous? Pie­nois­pa­nee­lis­sa asiaa poh­ti­vat Helena Siner­vo ja Tommi Parkko. Erään mää­ri­tel­män mukaan kysees­sä on avant­gar­den perin­tee­seen viit­taa­va ilmai­su­muo­to, joka etsii raja-arvoja sen suh­teen, mitä voi­daan hah­mot­taa runou­den tai kielen mer­ki­tys­ten laa­je­ne­mi­sel­le omi­nais­ten luku­ta­po­jen pii­riin. Siis täh? Helena Siner­von tuo­tan­nos­sa on kosol­ti kokeel­li­sia ainek­sia. Romaa­ni Runoi­li­jan talos­sa (Tammi 2004) voitti Fin­lan­dia-pal­kin­non, ja Siner­von uusin teos on juuri ilmes­ty­nyt kokoel­ma Mer­ve­li (WSOY). Tommi Parkko on useita runo­teok­sia ja tie­to­kir­jo­ja jul­kais­sut runoi­li­ja, toi­mit­ta­ja ja kir­joit­ta­ja­kou­lut­ta­ja, jonka ensi vuoden alussa ilmes­ty­vä kokoel­ma on tähän asti­sis­ta kokeel­li­sin ja tul­kin­nal­li­sin. Kes­kus­te­lua joh­dat­te­lee Matti A. Kemi.

KLO 17
KOTIKONSERTTI: SAAGA SEES
Sepän­ka­tu 12 B, Oulu.

Muusa­juh­lien kotois­ten ja intii­mien olo­huo­ne­kon­sert­tien sar­jas­sa vuo­ros­sa on lau­la­ja­lau­lun­te­ki­jä Saaga Sees, pik­ku­kau­pun­gin kum­ma­jai­nen Tor­nios­ta, sit­tem­min oulu­lais­tu­nut urbaa­ni peik­ko­tyt­tö. Saaga Sees laulaa, kun puhe ei riitä ja runoi­lee sie­lun­sa auki. Nuoren naisen pop-kap­pa­leis­sa makuu­huo­ne muut­tuu vii­da­kok­si, luu­ran­got pääs­te­tään kaa­peis­ta ja kengät juos­taan hajal­le. Sees on nähty viime vuo­si­na kei­koil­la vain soo­lo­na, mutta nyt kuul­laan Saaga Sees -duon ensim­mäi­nen keikka, kun Apina-yhtyees­sä­kin vai­kut­ta­va Aake Lämsä nousee myös laval­le (tai olo­huo­neen matol­le).

KLO 17
KÄVELYESITYS: UHRIKUOPPA
Lähtö Oulu kau­pun­gin­kir­jas­ton edestä.

Käve­lye­si­tys luo­pu­mi­ses­ta, van­keu­des­ta, uhriu­tu­mi­ses­ta ja uhrau­tu­mi­ses­ta. Per­se­fo­nen tarus­ta ammen­ta­va Uhri­kuop­pa on Oulun kir­jas­ton edestä alkava esitys, jossa kat­so­jat kul­ke­vat esiin­ty­jien kanssa ja pää­se­vät kir­joit­ta­maan omia teks­te­jään. Esiin­ty­jät esit­tä­vät roo­leis­tan­sa käsin koh­tauk­sia ja ohjeis­ta­vat osal­lis­tu­jien luovaa kir­joit­ta­mis­ta. Ota siis mukaa­si kir­joi­tus­vä­li­neet ja säähän sopi­vat vaat­teet! Duo Tyven on vuo­des­ta 2016 alkaen esiin­ty­nyt tai­de­ryh­mä. Anna­ma­ri­ka Tam­mi­nen on esiin­ty­jä, ohjaa­ja ja kir­jai­li­ja. Ken­neth Sirén on esiin­ty­jä, ohjaa­ja ja teat­te­rio­pet­ta­ja.

Esi­tyk­sen kesto on noin 1,5 tuntia.

KLO 17.15
MUUSAT LAUTEILLA: OPEN MIC
Kesän sauna. Tuiran uima­ran­ta, Oulu.

Tuo omasi runosi tai mikä tahan­sa sana­tai­teel­li­nen teok­se­si sau­naan ja esitä se muille sau­no­jil­le! Tilai­suut­ta isän­nöi Toni Ris­sa­nen.

Sau­na­mak­su on 5 €, jonka voi suo­rit­taa kätei­sel­lä tai kort­ti­mak­su­na. Omat uik­ka­rit ja pyyhe mukaan!

KLO 18
MUUSAT YMMÄLLÄÄN
Åströ­min Puisto, Oulu.

Kai­kil­le avoi­mes­sa puis­to­vi­sas­sa on kysy­myk­siä runou­des­ta ja runou­den lie­peil­tä. Kisan vetä­vät Kari Miet­tu­nen ja Matti A. Kemi. Par­hail­le runo­tie­tä­jil­le on luvas­sa pal­kin­to­ja!

KLO 18
MUUSAT PONIPIHALLA
Prit­neyn poni­teat­te­ri. Änges­le­vän­tie 2, Tyr­nä­vä.

Runo- ja musiik­ki­ta­pah­tu­man aluksi kak­sin­ker­tai­nen lava­ru­nou­den Suomen mes­ta­ri Jouko Saksio esit­tää omia runo­jaan. Essi & Mauri on yhtä kuin tyttö metsän kes­kel­tä ja iso­vel­jen uku­le­le, jonka sanoi­tuk­sis­sa seik­kai­le­vat vas­taan­tul­leet ihmi­set. Tilai­suu­den lopuk­si esiin­tyy Korpit. Yhtye esit­tää suo­men­kie­lis­tä, metal­li­pai­not­teis­ta musiik­kia, jonka sanoi­tuk­set pai­not­tu­vat lähin­nä ihmi­syy­teen ja ns. ikui­siin aihei­siin. Joni Kesti (kitara, laulu), Jori Viita-aho (rummut), Otso Suvi­leh­to (kitara), Eeri Meh­tä­lä (basso, laulu). Näh­tä­vil­lä on myös Poni­teat­te­rin omis­ta­jan, Pirjo Suvi­leh­don Pop up -kuva­tai­de­näyt­te­ly.

KLO 19
MUUSAKLUBI
Tuba – Food and Lounge. Man­nen­ka­tu 2, Oulu.

Illan aluksi jul­kis­te­taan Muusa-kir­joi­tus­kil­pai­lun voit­ta­jat ja ihme­tel­lään runo­kät­köis­tä löy­ty­nei­tä runoja. Kir­jai­li­ja­vie­raak­si saapuu Miki Liuk­ko­nen, Hel­sin­gis­sä asuva kir­jai­li­ja, joka on jul­kais­sut kolme runo­ko­ko­koel­maa sekä romaa­nit Lapset aurin­gon alla (WSOY 2013) ja O (WSOY 2017). Kir­jai­li­ja­vie­raak­si saapuu Johan­na Sini­sa­lo (muutos aiem­min ilmoi­tet­tuun). Heli Slunga esit­tää runoja juuri ilmes­ty­nees­tä runo­ko­koel­mas­taan Keh­to­lau­lu­ja kuo­le­vil­le (WSOY). Sana­se­lit­tä­jät Matti A. Kemi, Riikka Ulanto ja Helena Siner­vo ovat saa­neet poh­dit­ta­vak­seen uudis­sa­no­ja, joille anta­mi­aan mer­ki­tys­si­säl­tö­jä he esit­te­le­vät ylei­söl­le. Sanat ovat närppä, ossi­run­nel­ma, sän­ky­räm­pi­mö, eteis­lör­päh­dys, ylmiö, hää­piäi­nen, har­ha­sät­ki­mä, mark­ki­na­rö­hö ja här­nä­myön­nös. Illan päät­teek­si esiin­tyy Joose Kes­ki­ta­lo har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja Timo Kin­nusen säes­tyk­sel­lä. Joose Frans Esko Kes­ki­ta­lo on suo­ma­lai­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, jolle tyy­pil­li­siä piir­tei­tä ovat omin­ta­kei­nen lava­ka­ris­ma, rujot sanoi­tuk­set ja rämi­se­vä kitara.

Liput 6 € ovelta.