- Tiistai 14.8.

Ohjelma — Tiistai 14.8.

KLO 12
RUNOLOUNAS
Tuba – Food and Lounge. Man­nen­ka­tu 2, Oulu.

Runoja viih­tyi­säs­sä kaiken kansan kult­tuu­ri­kup­pi­las­sa lou­na­sai­kaan. Runot tar­joi­le­vat Janne Kos­ki­nen ja Eeva-Kaa­ri­na Saras­ta­mo.

KLO 12–16
KIRJOITTAJAPAJA: VOIHAN SATU!
Kult­tuu­ri­ta­lo Val­veen kokous­huo­ne. Hal­li­tus­ka­tu 7, Oulu.

Nyt se tuli, satu, joka on pitä­nyt kertoa. Inten­sii­vi­nen satu­pa­ja tar­jo­aa koke­muk­sel­li­suu­den ja kon­kree­tit työ­ka­lut kir­joit­taa oma satu! Satu on ker­to­ma­tai­det­ta, jossa on useita epi­so­de­ja ja nor­maa­li­ta­jun­nan ylit­tä­viä koke­muk­sia. Se on ajasta, pai­kas­ta ja arki­to­del­li­suu­den rajois­ta piit­taa­ma­ton, mie­li­ku­vi­tuk­seen vetoa­va, huvit­ta­va ja opet­ta­va ker­to­mus. Opas­ta­ja­na mat­kal­la on sana­tai­teen ja draa­man opet­ta­ja, kir­jai­li­ja ja dosent­ti Pirjo Suvi­leh­to, joka on jul­kais­sut lähes 30 teosta, sisäl­täen myös las­ten­kir­jal­li­suut­ta.

Osal­lis­tu­mis­oh­jeet ja lisä­tie­dot:
ilmoit­tau­du pajaan 31.7. men­nes­sä säh­kö­pos­til­la (yhdistys@huutomerkki.fi) tai teks­ti­vies­til­lä (Kari Miettunen/050 363 9259). Ilmoi­ta samal­la nimesi ja ikäsi. Osal­lis­tu­mis­mak­su on 10 €, mak­suoh­jeet saat ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Kurs­sil­le ote­taan kym­me­nen osal­lis­tu­jaa ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

KIRJASTOKIERTUE: JUKKA TAKALO

Jukka Takalo kier­tää kir­jas­tois­sa ker­to­mas­sa esi­kois­teok­ses­taan Kuo­le­man nimi on Saab 96 (Nis­pe­ro, 2018). Takalo on lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, jonka kesäl­lä ilmes­ty­nyt esi­kois­ro­maa­ni käsit­te­lee sitä, miten herkkä runoja rus­taa­va mie­he­nal­ku meinaa jäätyä van­haan Saab 96:een. Nuo­ruu­den koke­muk­set sijoit­tu­vat ark­ti­seen kau­pun­kiin nimel­tään Oulu, jossa bändit ovat kova­ää­ni­siä, karuja ja tylyjä.

Kier­tue­ai­ka­tau­lu:
Oulun­sa­lon kir­jas­to klo 15, Kii­min­gin kir­jas­to klo 16.30, Mar­tin­nie­men kir­jas­to klo 18.

KLO 17
PIENOISPANEELI:
OVATKO MIELIPITEET HENKILÖKOHTAISIA?
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Inter­ne­tin lupaus oli luoda tila, jossa mie­li­pi­teet kes­kus­te­le­vat kes­ke­nään toi­si­aan kom­men­toi­den ja kysee­na­lais­taen. Toisin kävi. Somen syö­ve­reis­sä meitä vaa­di­taan liit­ty­mään oikea­mie­lis­ten hei­moi­hin. Yri­tyk­sil­tä odo­te­taan yhteis­kun­nal­li­sia näke­myk­siä. Joh­ta­jien näkö­kan­nois­ta kär­si­vät koko­nai­set bis­nek­set ja val­tiot. Yksi twiit­ti voi tuhota uran. Missä menee hen­ki­lö­koh­tai­sen ja jaetun raja? Ovatko vakau­muk­set yksi­tyi­s­asioi­ta? Mil­lai­siin mie­li­pi­tei­den esit­tä­mi­sen tapoi­hin meitä ohja­taan ja kas­va­te­taan? Media­sop­paa häm­men­tä­vät mie­li­pi­teil­lään filo­so­fi, toh­to­ri Henrik Ryden­felt ja nuo­ri­so­tut­ki­ja, dosent­ti Tomi Kii­la­kos­ki.

KLO 18
KIRJAILIJAKESKUSTELU: MITÄ TAPAHTUI OLYMPIA-AATTEELLE?
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Tut­ki­ja Sami Kolamo esit­te­lee uutta teos­taan Urhei­lun mam­mut­ti­tau­din diag­noo­si (Avia­dor 2018). Monet kai­paa­vat aikoja, jol­loin urhei­lu mer­kit­si lii­kun­nan iloa ja suuret kisat olivat vielä inhi­mil­li­sen kokoi­sia. Mitä tapah­tui olym­pia-aat­teel­le ja mikä pilasi huip­pu­jal­ka­pal­lon vil­pit­tö­myy­den? Kir­jai­li­ja pal­jas­taa teok­ses­saan kor­rup­tios­kan­daa­lien, tulos­ten mani­pu­loin­nin ja doping­pal­jas­tus­ten taus­tat. Osansa saavat myös suur­ki­so­jen isän­tä­maat, jotka pyr­ki­vät peit­te­le­mään yhteis­kun­nal­li­sia ongel­mia. Val­heel­li­sen imagon raken­ta­mi­nen oli todel­li­suut­ta jo 1930-luvul­la, kun olym­pia­lai­set jär­jes­tet­tiin KOK:n siu­nauk­sel­la natsi-Sak­sas­sa. Kolamo on maamme joh­ta­via kil­paur­hei­lun asian­tun­ti­joi­ta ja tut­ki­joi­ta. Kola­moa haas­tat­te­lee tie­to­kir­jai­li­ja Mika Kulju.

KLO 19
MONOLOGI: KAIPAUSTEN ILTA
Voi­ma­la 1889. Kasar­min­tie 1, Oulu.

Kai­paus­ten ilta on miehen kai­puus­ta ker­to­va intii­mi esitys, jossa kai­pauk­sen kau­neus ja kipeys koh­taa­vat absur­dil­la­kin taval­la. Mono­lo­gie­si­tys on koos­tet­tu Leo­nard Cohe­nin suo­men­ne­tus­ta runou­des­ta, ja se sai ensi-iltan­sa Kajaa­nin Runo­vii­kol­la kesäl­lä 2015. Tam­pe­reen Teat­te­ris­sa näyt­te­li­jä­nä työs­ken­te­le­vä Antti Tien­suu tempaa kuu­li­jat mukaan­sa sel­keäl­lä ja kirk­kaal­la ilmai­sul­laan sekä syväl­lä läs­nä­olol­laan. Tien­suu voitti Vuoden nuori lausu­ja -tit­te­lin vuonna 2014. Suo­men­nok­set ovat Ville-Juhani Suti­sen, ja esi­tyk­sen val­mis­ta­mi­ses­sa ovat olleet mukana myös Antti Leh­ti­nen ja Ella Met­tä­nen.

Esi­tyk­sen kesto: 40 min. Liput 8 € ovelta sekä ennak­koon www.billetto.fi.

MUUSAT KIRJALLISUUDEN TALOSSA

Oulun kir­jal­li­suu­den talo. Sepän­ka­tu 9, Oulu.

Oulun kir­jai­li­ja­seu­ran perus­ta­mas­sa Kir­jal­li­suu­den talos­sa alkuil­taa vie­te­tään sana­tai­teel­li­sis­sa mer­keis­sä. Tar­jol­la on pik­ku­na­pos­tel­ta­vaa ja juo­ta­vaa.

KLO 19
KÄÄNNÄN SUN ILTASI TÄHTIHIN

Kään­tä­mi­nen ei ole vain kielen, vaan myös teks­tiin sisäl­ty­vien mer­ki­tys­ten kään­tä­mis­tä. Mirka Ulanto ja Pauli Tapio kes­kus­te­le­vat romaa­nien, sar­ja­ku­vien ja muiden teks­tien suo­men­ta­mi­sen iha­nuu­des­ta ja tus­kas­ta. Raa­mat­tu on maa­il­man kään­ne­tyin kirja, mutta onko Aste­rix maa­il­man kään­ne­tyin sar­ja­ku­va? Muun muassa Aste­rixia suo­mek­si kään­tä­nyt Ulanto on englan­tia, rans­kaa ja venä­jää opis­kel­lut Sana­hir­viö-kään­nös­toi­mis­ton perus­ta­ja. Tapio on runoi­li­ja, kään­tä­jä ja toh­to­rio­pis­ke­li­ja, jonka teos Var­puset ja aika (Poesia) sai viime vuonna HS:n kir­jal­li­suus­pal­kin­non. Kes­kus­te­lua joh­dat­te­lee Laura Sii­to­nen.

KLO 19.30
TUPLAJULKKARIT: RANTA & AHTINEN

Ville Ranta palaa koti­mai­sen sar­ja­ku­van kes­kiym­py­rään sar­ja­ku­va­ro­maa­nil­laan Kunin­gas menet­tää päänsä (WSOY). Linnan katto vuotaa, narrin jutut eivät nau­ra­ta eikä sek­si­kään maistu. Siispä kunin­gas lähtee absur­dil­le seik­kai­lul­le kel­lis­tä­mään eksis­ten­ti­aa­lis­ta ahdis­tus­taan (ja naisia). Olut virtaa ja päät putoi­le­vat akva­rel­li­sä­vyis­sä heh­ku­vas­sa suur­teok­ses­sa. Lauri Ahti­sen Elias (S&S) on sar­ja­ku­va­ro­maa­ni yksin Suo­meen tul­lees­ta hazara-pojas­ta. Sodas­sa unel­mat katoa­vat ihmi­ses­tä, mutta tur­vas­sa pitäi­si olla iloi­nen ja kii­tol­li­nen, vaik­kei tunne enää mitään – paitsi koti-ikävää ja pelkoa siitä, että jou­tui­si palaa­maan sotaan.

KLO 20
AUTION SAAREN TIETOKIRJAT

Tie­to­kir­jai­li­jat Henrik Ryden­felt, Robert Brant­berg ja Reijo Valta ker­to­vat, mitä tie­to­kir­jo­ja he ottai­si­vat mukaan autiol­le saa­rel­le. Löy­tyy­kö repus­ta 70-luvun kir­ja­hyl­lyn mas­sii­vi­nen aarre Kan­so­jen his­to­ria vai Martti Palo­hei­mon Suku­puo­lie­lä­män tie­to­kir­ja vuo­del­ta 1968, vaiko mah­dol­li­ses­ti jotain aivan muuta?

KLO 20.30
PUHEENVUORO: MIKSI VIHATA ROMAANIA

Tommi Melen­der kertoo, miksi hän vihaa romaa­ne­ja ja miten kir­jal­li­suut­ta on vihat­tu eri tavoin ja eri­lai­sin perus­tein his­to­rian saa­tos­sa. Uusim­paan Par­nas­soon kir­jal­li­suus­vi­has­ta esseen­kin kir­jot­ta­nut Melen­der on jul­kais­sut useita runo­teok­sia, romaa­ne­ja ja essee­ko­koel­mia.

KLO 21
PIENOISPANEELI: KOTVIMISEN VALLANKUMOUS

Kes­kus­te­lun aihee­na on posi­tii­vi­nen näkö­kul­ma pro­kras­ti­naa­tioon eli luo­vaan lais­kot­te­luun, jota kot­vi­mi­sek­si­kin kut­su­taan. Kot­vi­mi­sen kau­neut­ta ja hyö­dyl­li­syyt­tä saa­pu­vat ylis­tä­mään myö­hem­min syk­syl­lä ilmes­ty­vän, Karis­ton jul­kai­se­man Kot­vi­mi­sen val­lan­ku­mous -teok­sen kir­joit­ta­jat Katri Rau­an­jo­ki, Jonna Pulk­ki­nen ja Jenny Kan­gas­vuo.

KLO 21.30
AUTIONAINENVIHAISTEN NAISTEN VISUAALISUUS

Inkeri Jäntin ja Eeva-Maria Kau­nis­kan­kaan poik­ki­tai­teel­li­nen duo kuvaa visu­aa­li­ses­sa tai­tees­saan maa­il­maa femi­nis­ti­ses­tä näkö­kul­mas­ta käyt­täen hyväk­seen pop-kult­tuu­ria, myyt­te­jä, mustaa huu­mo­ria sekä suo­ma­lais­ta luon­toa ja luon­net­ta. Naiset kes­kus­te­le­vat tuo­tan­nois­taan ja esit­te­le­vät teok­si­aan. Lopuk­si esiin­tyy Duo Kau­nis­kan­gas, Eeva-Maria Kau­nis­kan­kaan ja Riku Miet­tusen suo­ma­lai­sia klas­si­koi­ta synk­kään sävyyn ver­sioi­va duo.