- Perjantai 17.8.

Ohjelma — Perjantai 17.8.

KLO 12
RUNOLOUNAS
Tuba – Food and Lounge. Man­nen­ka­tu 2, Oulu.

Runoja viih­tyi­säs­sä kaiken kansan kult­tuu­ri­kup­pi­las­sa lou­na­sai­kaan. Runot tar­joi­le­vat Tommi Parkko ja Silja Kejo­nen.

KLO 16–18
COMICS GOES AFTER WORK
Kah­vi­la Konst O Deli. Hal­li­tus­ka­tu 7, Oulu.

Tilai­suu­den aluksi Oulun Sar­ja­ku­va­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Harri Filppa pitää ylei­söl­le avoi­men sar­ja­ku­va-aihei­sen tie­to­vi­san. Par­haat sar­ja­ku­va­tie­tä­jät pal­ki­taan! Vie­raik­si saa­pu­vat satii­ri­sis­ta Näky­mä­tön Viä­nä­nen ja Lempi -sar­ja­ku­vis­taan tun­net­tu Jorma ”Jope” Pit­kä­nen, underground-sar­ja­ku­via tekevä punklau­la­ja Läjä Äijälä sekä Sar­ja­ku­va-Fin­lan­diaeh­dok­kaa­na­kin ollut lau­la­ja-kuva­tai­tei­li­ja Jyrki A. Mäki, joka esit­tää myös dueton yhdes­sä kita­ris­ti-lau­la­ja Ossian Mart­ta­lan kanssa. Pit­kä­nen ja Mäki esit­te­le­vät myös elo­kuus­sa Val­ve­gal­le­rias­sa ja Sar­ja­ku­va­kes­kuk­ses­sa meneil­lään olevia näyt­te­lyi­tään. Kop­pe­ro­teat­te­ri esit­tää pätkiä aiem­min tänä vuonna esit­tä­mäs­tään Fin­ger­po­ri-näy­tel­mäs­tä, ja oop­pe­ra­lau­la­ja Anna-Maija Oka esit­tää Tintti-sar­ja­ku­vas­ta tutun oop­pe­ra­dii­va Bianca Cas­ta­fio­ren bra­vuu­rin eli Koru­aa­rian Gounod’n oop­pe­ras­ta Faust. Sar­ja­ku­va­kes­kuk­sen Muusat Pop Up -kau­pas­sa on myy­tä­vä­nä Oulun seudun runoi­li­joi­den, kir­jai­li­joi­den ja sar­ja­ku­va­te­ki­joi­den teok­sia fes­ti­vaa­lin ajan.

KLO 17
MUUSAT KIRJASTOSSA: JARI JÄRVELÄ JA HELI SLUNGA
Iin pää­kir­jas­to. Nät­te­po­ri, Puis­to­tie 1, Ii.

Kir­jai­li­ja­vie­rai­na Jari Jär­ve­lä ja Heli Slunga. Jari Jär­ve­lä on kot­ka­lai­nen kir­jai­li­ja, joka on arvos­te­lu­me­nes­tyk­sik­si nous­sei­den romaa­nien lisäk­si kir­joit­ta­nut muun muassa lukui­sia kuun­nel­mia, libret­to­ja ja näy­tel­miä. Jär­ve­lä kertoo juuri ilmes­ty­nees­tä teok­ses­taan Kosken kahta puolta (Tammi), joka kuvaa pik­ku­po­jan kesää 70-luvul­la kah­des­sa mum­mi­las­sa. Toisen mummin perhe oli sisäl­lis­so­das­sa punais­ten puo­lel­la, toinen val­kois­ten. Poika elää kesään­sä kah­des­sa eri todel­li­suu­des­sa ja kuulee mum­meil­taan kaksi eri totuut­ta vuoden 1918 Suo­mes­ta. Heli Slunga esit­tää runoja uudes­ta kokoel­mas­taan Keh­to­lau­lu­ja kuo­le­vil­le (WSOY), ja kertoo runo­jen­sa syn­ty­ta­ri­noi­ta.

KLO 17
MUUSAT KIRJASTOSSA: JERRY COTTON
Kem­pe­leen kir­jas­to. Zep­pe­lii­nin­tie 1, Kem­pe­le.

Suo­mes­sa ilmes­ty­neen Jerry Cotton -viih­de­lu­ke­mis­ton asema oli 60- ja 70-luvul­la niin vahva, ettei siihen voinut olla tör­mää­mät­tä. Miehet samais­tui­vat ja naiset ihas­tui­vat kova­nyrk­ki­seen, mutta reh­tiin ja huu­mo­rin­ta­jui­seen G-mie­heen. Alku­vai­hees­sa Cot­to­nei­ta kään­net­tiin alku­kie­les­tä suo­mek­si, mutta pian niitä alet­tiin tehdä suo­ma­lais­voi­min. Näin aloit­ti­vat kir­jai­li­jan uransa muun muassa Tapani Bagge ja Ari Paulow, jotka muis­te­le­vat, mil­lais­ta oli aikoi­naan kir­joit­taa Jerry Cot­to­nei­ta.

KLO 17.30
MUUSAT LAITURILLA: RAPPEUTUUKO KULTTUURIMME?
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Rakas rappio -teok­sen (Atena 2012) kir­joit­ta­jan Jukka Kos­ke­lai­sen mukaan kautta his­to­rian on aja­tel­tu, että elämme juuri nyt kult­tuu­ri­sen rap­peu­tu­mi­sen vai­het­ta. Tätä aja­tus­ta ovat käyt­tä­neet hyväk­seen myös popu­lis­ti­set liik­keet ja fasis­tit, jotka väit­tä­vät edus­ta­van­sa samaan aikaan suurta uudis­tus­ta ja paluu­ta kadon­nei­siin arvoi­hin. Rap­pion ideal­la on Kos­ke­lai­sen mukaan myös hyviä vai­ku­tuk­sia, koska se saa vaa­ti­maan yhteis­kun­nal­li­sia paran­nuk­sia. Kir­jai­li­ja­vie­raak­si saa­pu­va Jukka Kos­ke­lai­nen on hel­sin­ki­läi­nen runoi­li­ja, esseis­ti, suo­men­ta­ja ja krii­tik­ko ja pal­kit­tu kir­jal­li­ses­ta työs­tään mm. Eino Leinon pal­kin­nol­la. Kos­ke­lais­ta jutut­taa Pertti Rau­tiai­nen.

KLO 18.15
MUUSAT LAITURILLA: MICHAEL KATZ KREFELD
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3.

Mic­hael Katz Kre­feld on yksi Tans­kan suo­si­tuim­pia rikos­kir­jai­li­joi­ta, joka tekee myös tv-käsi­kir­joi­tuk­sia. Like Kus­tan­nus on jul­kais­sut Kre­fel­dil­tä suo­mek­si viisi rikos­jän­nä­riä, joista uusin on tänä vuonna ilmes­ty­nyt Sopi­mus. Se jatkaa Köö­pen­ha­mi­naan sijoit­tu­vaa rikos­ro­maa­ni­sar­jaa, jonka pää­hen­ki­lö on tark­ka­vais­toi­nen mutta itse­tu­hoi­nen etsivä Thomas Ravns­holdt. Jokai­nen kirja on oma tari­nan­sa, mutta sar­jas­ta muo­dos­tuu myös suu­rem­pi, tai­ta­vas­ti kou­kut­ta­va koko­nai­suus. Kre­fel­din esi­koi­se­teos Lan­gen­neet pon­kai­si Tans­kas­sa suo­raan myyn­ti­lis­to­jen kär­keen, ja kir­jai­li­jan teok­sia on kään­net­ty yli kah­del­le­kym­me­nel­le kie­lel­le.

KLO 19
MUUSAT LAITURILLA: TAPANI BAGGE
Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ri. Kaar­len­väy­lä 3, Oulu.

Kir­jai­li­ja­vie­raa­na Hämeen­lin­nas­sa asuva Tapani Bagge, joka on jul­kais­sut yli sata kirjaa ja pal­kit­tu lähes kai­kes­ta, mihin on ryh­ty­nyt: on tullut Joh­to­lan­kaa, Arvid Lydec­ke­niä, Lai­va­kel­loa ja pari Fin­lan­dia-ehdok­kuut­ta­kin. Bagge on kir­joit­ta­nut kir­jo­ja, kuun­nel­mia, näy­tel­miä, sar­ja­ku­va- ja tv-käsi­kir­joi­tuk­sia. Suo­ma­lai­sen miehen mie­len­mai­se­man humo­ris­tis­ta ja ymmär­tä­vää kuvaus­ta Bagge jatkaa tuo­reim­mas­sa­kin tari­na­ko­koel­mas­saan Miehet asial­la (Avia­dor 2018). Mies korjaa ruo­hon­leik­ku­rin, paik­kaa itse ham­paan­sa, muut­taa leik­ki­mö­kin piha­sau­nak­si ja löytää kadon­neen aar­teen. Lop­pu­tu­lok­se­na on usein kata­stro­fi. Baggea haas­tat­te­lee Isa Koti­lai­ne.

KLO 19
MUUSAT LATOPAARISSA
Lato­paa­ri. Har­ja­pään­ku­ja 33, Oulun­sa­lo.

Poik­ki­tai­teel­lis­ta ohjel­maa tun­nel­mal­li­ses­sa piha­pii­ris­sä mak­ka­ran­pais­ton ja kah­vi­kup­pos­ten kera. Stand up -koo­mik­ko Heidi Maria Huo­ta­rin esi­tyk­ses­sä osumia saavat eri­tyi­ses­ti Oulun­sa­lon asuk­kaat! Zumba-ohjaa­ja Minna ”Minde” Luk­ka­rin ylei­söl­le avoi­mes­sa runozum­bas­sa lan­tiot vat­ka­taan ja vis­pa­taan, kau­li­taan ja kään­ne­tään koti­mai­sen runo­musii­kin tah­dis­sa. Anna-Elina Isoa­ron ja Janet­te Han­nu­kai­sen näy­tel­mäl­lis-lii­kun­nal­lis­musi­kaa­li­ses­sa esi­tyk­ses­sä Joka­päi­väi­nen ihme tul­laan kyse­lyi­kään, itke­tään sipu­lin­loh­ko­jen sekaan ja met­säs­te­tään bio­ha­joa­via kone­tis­ki­tablet­te­ja Pris­mas­sa. Koti- ja ura­äi­tien nok­ka­pok­ka taipuu räppi-batt­lek­si, jota säes­tää lap­si­per­hei­den etuuk­sia leik­kaa­vien päät­tä­jien röhö­nau­ru. Illan päät­teek­si oulu­lai­nen yhtye Ramses II soit­taa jalan alle mene­viä ver­sioi­ta 70-luvun Finn­Hit­sien par­haim­mis­tos­ta. Tapah­tu­man aikana runoi­li­ja Eeva Maria al-Khazaa­li tekee haluk­kais­ta runo­muo­to­ku­via.

Liput 5 € por­til­ta.

KLO 20
MUUSAT PIHALLA
Kah­vi­la Piha.Kauppurienkatu 7, Oulu.

Antti Vii­ta­lan isän­nöi­mäl­lä Pihal­la-klu­bil­la tar­jol­la kult­tuu­ri- ja asia­pi­toi­sia tuo­kioi­ta viini- ja ruo­ka­tar­jous­ten sii­vit­tä­mä­nä. Miia Paani esit­tää ottei­ta juuri ilmes­ty­nees­tä teok­ses­taan Tuulet vas­taan (Ntamo). Kokoel­ma sisäl­tää afo­ris­mi­ru­no­ja, joiden mie­tel­mis­sä lihal­li­suus ja käsit­teel­li­syys sekä avarat mai­se­mat ja arki­set kolkat yhdis­ty­vät. Syy­ria­lai­nen, Alep­pos­ta kotoi­sin oleva runoi­li­ja, toi­mit­ta­ja ja yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­ja Bassam Loulou esit­tää runo­jaan ja kertoo, mil­lais­ta on olla tai­tei­li­ja sodan repi­mäs­sä maassa. Pie­nois­pa­nee­lis­sa poh­di­taan eko­ru­nou­den käsi­tet­tä. Aihee­seen joh­dat­taa Risto Rasan runo­ko­koel­ma Kaksi seppää, joka oli yhteis­kun­nal­li­ses­ti kan­taa­ot­ta­van luon­to­ly­rii­kan tien­näyt­tä­jä poliit­ti­sel­la 70-luvul­la. Lauri Ahti­nen ja Árpád Kovacs kes­kus­te­le­vat aihees­ta Suomi, maa­han­muut­to ja tur­va­pai­kan­ha­ki­jat. Teema liit­tyy Ahti­sen juuri ilmes­ty­nee­seen sar­ja­ku­va­ro­maa­niin Elias (S&S), joka kertoo yksin Suo­meen tul­lees­ta hazara-pojas­ta. Klubin päät­tää sika­ri­laa­tik­ko­ki­ta­roi­neen Kari Tyky­le­vits Tyk­ky­läi­nen, Siu­ruan tasa­val­lan kei­sa­ri ja ryh­dik­kään hul­luu­den ark­kien­ke­li.

KLO 22
MUUSAT KONSERTISSA
Tuba – Food and Lounge. Man­nen­ka­tu 2, Oulu.

 Aino & Miih­ka­li on duo, joka kuu­los­taa koko­nai­sel­ta orkes­te­ril­ta. Mie­li­ku­vi­tuk­sek­kai­ta sävel­lyk­siä värit­tä­vät raikas impro­vi­saa­tio ja kiel­ten helinä. Sovi­tus­ten poh­ja­na toi­mi­vat usein kan­te­leel­la ja loop-pedaa­lil­la luodut ryt­mi­ku­dok­set, joiden päälle raken­tu­vat laulut kom­men­toi­vat ja kuvaa­vat maa­il­maa mie­len­kiin­toi­sel­la ja moni­ta­soi­sel­la taval­la. Lop­pusi­lauk­sen kokonaisuu­teen tuovat tai­tu­ri­mai­nen kita­ris­mi ja duon stem­ma­lau­lut. Aino Ruo­ta­nen: kan­te­le & laulu, Miih­ka­li Jaa­ti­nen: kitara & laulu. Ennen Ainoa & Miih­ka­lia lavan läm­mit­tää  indie folk-yhtye Hie­ta­Ket­tu. Yhtyeen musiik­ki koos­tuu kau­niis­ti sovi­te­tuis­ta lau­luis­ta, joissa soi hai­keus ja toivo.

Liput 6 € ovelta.