Etusivu

Oulun Muusajuhlat 2018

Oulun Muusajuhlat 2018 poikkitaiteellinen sanataidefestivaali

Esipuhe

”Vaikka ihmi­sel­lä olisi tuskaa vai­ke­roi­vas­sa sie­lus­saan,
hän unoh­taa ras­kas­mie­li­syy­ten­sä eikä
lain­kaan muista suru­aan, kun juma­lat­ta­rien lahjat
hänet pian näistä kään­tä­vät.”
–Hesio­dos, mui­nais­kreik­ka­lai­nen runoi­li­ja

Antii­kin yhdek­sän runo­tar­ta eli muusaa ovat innoit­ta­neet ihmis­kun­taa monin tavoin antii­kin ajois­ta asti avaa­mal­la monen­lais­ten elä­mys­ten kautta uusia koke­mi­sen maa­il­mo­ja.

Vii­des­tois­ta Oulun Muusajuhlat -sana­tai­de­fes­ti­vaa­li sisäl­tää kuuden päivän aikana yli seit­se­män­kym­men­tä sana­tai­teel­lis­ta tapah­tu­maa usein poik­ki­tai­teel­lis­ta otteel­la. Tilai­suuk­sis­sa kuul­laan tut­tuun tapaan runoe­si­tyk­siä, kir­jai­li­ja­haas­tat­te­lu­ja ja kir­jal­li­suus­kes­kus­te­lu­ja, mutta mukana on myös muun muassa sar­ja­ku­vaa, teat­te­ria ja musiik­kia eri muo­dois­saan. Fes­ti­vaa­lin vie­raik­si saa­pu­vat mm. Johan­na Sini­sa­lo, Miki Liuk­ko­nen, Arne Dahl (Ruotsi), Helena Siner­vo, Mic­hael Katz Kre­feld (Tanska), Maarit Ver­ro­nenJari Jär­ve­lä ja Tommi Melen­der.

Muusa­juh­lia koor­di­noi oulu­lai­nen kirjoittaja­yhdistys Huu­to­merk­ki ry, ja fes­ti­vaa­li on yksi Oulun juh­la­viik­ko­jen jäsen­fes­ti­vaa­leis­ta.

Ter­ve­tu­loa Oulun Muusa­juh­lil­le innoi­tuk­sen läh­teil­le!

Kari Miet­tu­nen
Tuot­ta­ja
Oulun Muusajuhlat
Huu­to­merk­ki ry

Tilai­suuk­siin on vapaa pääsy, ellei toisin mai­ni­ta.

Lisä­tie­to­ja:
Kari Miet­tu­nen
Tuot­ta­ja
+358 50 363 9259
yhdistys@huutomerkki.fiAvau­tuu uuteen ikku­naan

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu: Marja-Terttu Vähä­kan­gas

 

Muu­tok­sia Muusa­juh­lien ohjel­mas­sa:

Muusa­juh­lien esiin­ty­jis­tä ovat vali­tet­ta­vas­ti jou­tu­neet peru­maan tulon­sa Mic­hael Katz Kre­feld, Miki Liuk­ko­nen, Jorma “Jope” Pit­kä­nenJanne Kos­ki­nen sekä Tommi Melen­der eri­lai­sis­ta perhe- työ­asiois­ta tai muista sei­kois­ta joh­tuen.

Muusaradio

Ker­to­jan ääni -podcas­tin juon­ta­jat Essi Pulk­ki­nen ja Jukka Ahola jut­te­le­vat urbaa­nis­sa kent­tä­pu­heoh­jel­mas­saan Oulun Muusajuhlat -sana­tai­de­fes­ti­vaa­lin tai­tei­li­joi­den kanssa. Äänen­sä saavat kuu­lu­viin myös satun­nai­set laji­kump­pa­nit, jotka sat­tu­vat osu­maan mik­ro­fo­nin eteen oikeas­sa pai­kas­sa oike­aan aikaan.

linkki muusa­ra­dioon:  www.kertojanaani.fi/muusaradio/

ARVONTA!

Arne Dahl saapuu pian Ouluun! Uutuus­dek­ka­ri Sydän­maa jul­kis­te­taan Muusa­juh­lien tilaisuu­dessa Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa 15.8. klo 18.15. Sen kun­niak­si arvom­me viisi pok­ka­ria sarjan aloi­tus­osas­ta Raja­mais­ta (kuva). Osal­lis­tu arvon­taan ker­to­mal­la säh­kö­pos­til­la, missä luet dek­ka­rei­ta! Säh­kö­pos­tio­soi­te: yhdistys@huutomerkki.fi. Voit­ta­jat arvo­taan 20.8.2018, ja heille ilmoi­te­taan arvon­nan tulok­sis­ta suo­raan. Onnea mat­kaan!

Huutomerkki ry logo

Oulun juhlaviikot logo

 

Muusajuhlat 2018 Facebookissa

Unable to display Face­book posts.
Show error

Error: (#10) This end­point requi­res the ‘manage_pages’ or ‘pages_read_engagement’ per­mis­sion or the ‘Page Public Con­tent Access’ fea­tu­re. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAut­hExcep­tion
Code: 10
Please refer to our Error Mes­sa­ge Refe­rence.