Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Huutomerkki ry ja sen kotipaikka on Oulu. Näissä säännöissä järjestöä kutsutaan yhdistykseksi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) Edistää pohjoisen kirjallisuuden sekä kirjoittajien esilletuomista.

2) Kehittää kirjoittamisen tasoa ja sisältöä.

3) Edistää kustannustoiminnan kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä kirjallisuuden harrastamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

1) Järjestää kokouksia, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, huvitapahtumia, juhlia, performansseja, tempauksia, näyttelyitä sekä kilpailuja.

2) Välittää jäsenilleen enintään omakustannehintaan opintomateriaalia.

3) Ylläpitää pohjoissuomalaisille ei-ammattikirjoittajille suunnattua maksutonta arvostelupalvelua, erilaisia kerhoja ja harrastuspiirejä.

4) Pitää yhteyttä ja kuulua jäsenenä päättämiinsä valtakunnallisiin ja alueellisiin kulttuurijärjestöihin ja -liittoihin.

5) Järjestää maksuttomia sekä maksullisia yleisötilaisuuksia.

6) Järjestää kirjallisuustapahtumia.

7) Toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä alueellisiin ja valtakunnallisiin kirjoittajajärjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

1) Voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

2) Kantaa jäsenistöltään jäsenmaksuja.

3) Voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4) Voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja vastaavia asianomaisen luvan saatuaan.

5) Voi perustaa tarvittaessa tukisäätiöitä.

6) Voi ottaa vastaan avustuksia sekä julkista tukea.

7) Harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa.

8) Perustaa rahastoja, joista jaetaan stipendejä, apurahoja tai palkintoja.

9) Järjestää kirjoittamis- sekä esiintymiskursseja.

10) Voi ottaa vastaan esiintymispalkkioita.

3 § Yhdistyksen jäsenet

1) Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa pohjoisesta kirjallisesta kulttuurista kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hallitus.
Jäsen voidaan erottaa mikäli hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kuuden kuukauden ajan sen erääntymisestä.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa.

2) Yhdistys voi ottaa kannatusjäseniä hallituksen päätöksellä.

3) Yhdistys voi ottaa kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Kunniajäseneksi hyväksymiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Kunniajäsen voidaan kuitenkin erottaa hallituksen enemmistöpäätöksellä yhdistyksen lain 14§:ssä mainituissa tapauksissa.

4 § Yhdistyksen jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun.
Jäsenmaksujen suuruus määräytyy yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Kannatusjäsenten jäsenmaksu määrätään syyskokouksessa erikseen. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5 § Yhdistyksen organisaatio

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaiset jäsenet kuudesta yhdeksään (6-9) sekä yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä.

Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

6 § Kokousten koollekutsuminen

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, yhden keväällä ja yhden syksyllä. Tämän lisäksi kutsutaan kokous koolle tarvittaessa.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 28 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille kirjeellä tai sähköpostiosoitteella, mikäli jäsen on antanut sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, vähintään neljäätoista (14) päivää ennen kokousta ja samalla mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokouskutsu toimitetaan kirjallisena vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallituksen jäsenille.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on paikalla.

7 § Aloiteoikeus

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on aloiteoikeus hallituksen kokouksiin. Aloitteet on jätettävä kirjallisena.

Yhdistyksen kokouksille esitettävät aloitteet on jätettävä kirjallisena hallitukselle ennen yhdistyksen kokousta edeltävää hallituksen kokousta.

8 § Päätöksenteko

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä. Kannatus- sekä kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan myöntää pyynnöstä myös sidosryhmien edustajille / tarkkailijoille.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli yksi (1) kokouksen äänivaltainen osanottaja sitä vaatii.

9 § Yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5) Käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus.

6) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös.

7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä kyseessä olevan tilikauden hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.

8) Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.

9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhdistyksen syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5) Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

6) Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut.

7) Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.

8) Valitaan yksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

9) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä kuudesta yhdeksään (6-9) hallituksen varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä.

10) Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.

11) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Hallituksen tehtävät

1) Johtaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen ja ohjesääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

2) Valvoo jäsenistönsä etuja.

3) Panee toimeen yhdistyksen kokousten päätökset, kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat

4) Edustaa jäsenistöä ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin.

5) Vastaa jäsenmaksujen keräämisestä sekä hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet.

6) Huolehtii varojen hankinnasta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

7) Tiedottaa toiminnasta jäsenistölle.

8) Pitää jäsenluetteloa / rekisteriä.

9) Valitsee tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin toimielimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat.

10) Asettaa alaisuuteensa toimikuntia tarpeen mukaan.

11) Valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin.

12 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

13 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajalle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on toimitettava lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi(2) viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Tullakseen voimaan päätös on hyväksyttävä uudelleen aikaisintaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön päätöksellä annetuista äänistä. Tullakseen voimaan päätös on hyväksyttävä uudelleen aikaisintaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava stipendirahastoksi sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä.